Verklaring inzake gegevensbescherming

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is artikel 6, lid 1, sub a), van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU de rechtsgrond.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, sub b) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU als rechtsgrond. Dit is ook van toepassing voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, dient art. 6, lid 1, sub c) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU als rechtsgrond.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is artikel 6, lid 1, sub d) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU de rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te vrijwaren en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, sub f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU als rechtsgrond voor de verwerking.

(4) Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

(5) Openbaarmaking van persoonsgegevens

Indien uw gegevens aan andere bedrijven of onderaannemers worden doorgegeven, gebeurt dit alleen overeenkomstig de huidige voorschriften voor gegevensbescherming en de wettelijke bepalingen, evenals voor het nakomen van contractuele verplichtingen, bijv. de aanbieder kan de desbetreffende statistische gegevens inzien.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden buiten het bedrijf zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, zijn contractueel gebonden. In het bijzonder is het deze dienstverleners verboden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

Gegevens die verder gaan dan de door u verstrekte gegevens, in het bijzonder gegevens die u ons voor interne doeleinden voor de zuivere uitvoering van de overeenkomst ter beschikking hebt gesteld, worden alleen aan derden ter beschikking gesteld als er een overeenkomstige wettelijke verplichting bestaat of als wij verplicht zijn om legitieme belangen te beschermen.

Op grond van wettelijke voorschriften kan het voorkomen dat wij verplicht zijn om uw gegevens op te slaan na de periode van uw gebruik van onze website - in het bijzonder voor fiscale doeleinden. Wij slaan de gegevens echter alleen op voor zover nodig en houden daarbij rekening met de wettelijke bepalingen.

(6) Opslaglocatie
Uw gegevens worden verwerkt op servers in Duitsland en dus in het kader van het gegevensbeschermingsniveau van de EU. Wij willen echter uw aandacht vestigen op eventuele bestaande uitzonderingen volgens nr. 3 van deze regeling.

 

 

 

 

 

2. Verzamelen van persoonsgegevens

a. Verzamelen van algemene gegevens tijdens bezoeken aan de website

(1) In het geval van een eenvoudig bezoek aan de website slaan wij alleen toegangsgegevens op in het kader van zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn gegevens die uw browser ter beschikking stelt en die zonder persoonlijke referentie zijn, namelijk:

- Browsertype/ -versie

- gebruikt besturingssysteem

- referrer URL (de eerder bezochte pagina)

- websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website

- de internetprovider van de gebruiker

- hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)

- tijd en datum van de serveraanvraag.

Deze gegevens zijn voor ons niet toewijsbaar aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen, en de gegevens worden ook verwijderd na statistische evaluatie. Voor dit doel wordt de toegang van de gebruiker tot onze websites opgeslagen in de serverlogbestanden, inclusief het IP-adres. Deze logbestanden worden maandelijks verwerkt voor statistische doeleinden met een analysesoftware en vervolgens verwijderd. Een conclusie over een bepaalde persoon is niet mogelijk met het gebruik van de gegevens door ons.

(2) Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f. van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU. Enerzijds vloeien de gerechtvaardigde belangen voort uit de noodzaak om de inhoud van de website op een technisch correcte manier te presenteren en te optimaliseren. Bovendien is het onderzoek noodzakelijk om de functionaliteit van de website te waarborgen in geval van aanvallen van derden en om strafrechtelijke vervolging van dergelijke aanvallen mogelijk te maken.

(3) De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Tot deze doeleinden behoren ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

4. De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

(5) Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

 

 

b. Verzamelen van persoonsgegevens op contractuele basis

(1) Voor sommige functies van onze website kan het nodig zijn dat de bezoeker persoonlijke informatie zoals naam, e-mail of postadres verstrekt. Namen en gegevens kunnen hier vrijwillig worden ingevoerd. De verwerking wordt voorafgegaan door de toestemming van de gebruiker hiervoor, artikel 6, lid 1, onder a. van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, of wordt op vrijwillige basis uitgevoerd.

(2) De verwerking van genoemde gegevens vindt eveneens plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b. van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU. De noodzaak wordt hier gegeven met het oog op het leggen van contact met de initiatiefnemer van de overeenkomst, de uitvoering van een eventuele overeenkomst of de uitvoering van andere precontractuele maatregelen. Indien er een wettelijke verplichting bestaat die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de basis voor de verwerking in artikel 6, lid 1, onder c. van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

 

3. Plug-ins van derden

(1) Rechtmatig belang

Het gebruik van de onderstaande Party Plug-Ins worden gecontroleerd op gegevensbescherming en is gebaseerd op artikel 6 f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU om rechtmatige belangen te beschermen, om onze website te verbeteren.

(2) Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere services met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in onder de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Hier klikken om Google Analytics te deactiveren
Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, zie het verklaring inzake gegevensbescherming van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

Ordergegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Dit kan worden gebruikt om rapporten te genereren die gegevens bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven in punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens", in zijn algemeenheid verbieden.

(3) Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie „Facebook Pixel“ van Facebook Inc. („Facebook“). Deze functie wordt gebruikt om interessante sadvertenties („Facebook-Ads“) te presenteren aan bezoekers van deze website als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel werd de remarketing-tag van Facebook op deze website geïmplementeerd. Optimalisatie door ons op deze manier vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU. Deze tag maakt een directe verbinding met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Het vertelt de Facebook-server dat u deze website hebt bezocht en Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van deze informatie door Facebook en uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy in dit verband, zie de privacyverklaring van Facebook op www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" deactiveren op www.facebook.com/settings/. U moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Wij maken echter geen gebruik van de zogenaamde „custom audience“ functie, noch van een „verbeterde afstemming“ of „Look-Alike-Audiences,“ d.w.z. dat wij Facebook niet voorzien van onze eigen klantgegevens om de database te verrijken.

 

(4) Betalingsdiensten

Op onze website bieden wij onder andere betaling via betalingsdiensten aan. Als u kiest voor betaling via een betaalservice (bijv. PayPal, Paymill of Amazon Pay), worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan de betalingsdienst die uw gegevens opslaat.
De betalingsdienstaanbieder stelt een cookie in zodra u de betaling via de aanbieder activeert. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven op basis van artikel 6, lid 1, sub a), van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU (toestemming) en artikel 6, lid 1, sub b), van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een toestemmingsintrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

 

4. Cookies

(1) Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser uniek te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

(2) Er bestaan cookies die na afloop van de browsersessie weer worden verwijderd (zogenaamde sessie-ID-cookies). Er worden Cookies gebruikt om specifieke informatie te autoriseren, te identificeren en te ontvangen, zoals bijv. details van de informatie, of u ingelogd wilt blijven. De cookies worden na een uur automatisch verwijderd.

(3) De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

(4) Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker door middel van een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen of wordt, indien nodig, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met cookies verkregen. In dit verband wordt ook aangegeven hoe de opslag van cookies in de browser moet worden uitgevoerd.

(5) Als er ook cookies op uw pc worden opgeslagen, heeft u zelf de controle over of en wanneer deze cookies worden verwijderd. Gebruik hiervoor de betreffende functie in uw browser.

(6) Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat er een cookie wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies, van geval tot geval over de acceptatie van cookies beslissen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluiten. Als er geen cookies worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw browser of neem contact op met de fabrikant van de browser voor informatie over hoe u de programma's dienovereenkomstig kunt instellen.

(7) Wij zullen dergelijke automatisch opgeslagen informatie alleen koppelen aan de persoonsgegevens die u ons eerder (bijv. tijdens de registratie) op onze websites hebt verstrekt met uw voorafgaande toestemming.

(8) Het gebruik van gegevens uit de ingestelde cookies, in het bijzonder ook in verband met de bovengenoemde cookies door externe diensten (nr. 3), gebaseerd op artikel 6 f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU voor de bescherming van legitieme belangen, waarbij wij ervan uitgaan dat uw belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden hierdoor niet worden beperkt, aangezien persoonsgegevens niet door ons of door derden worden verzameld. Het zijn veeleer statistische gegevens die zijn aangepast aan uw gebruikersgedrag en andere factoren, indien van toepassing, of die prijzen geven, maar geen gegevens die kunnen leiden tot individuele identificatie.

 

5. Gegevensbeveiliging 

(1) Wij beveiligen onze websites en de bijbehorende systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

(2) U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met het gebruik, vooral als u de computer met anderen deelt, om misbruik van uw account te voorkomen.

(3) Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van andere aanbieders die hyperlinks d.m.v. op onze websites bereikbaar zijn. Links op onze website verwijzen naar inhoud die niet op onze eigen servers is opgeslagen. Externe inhoud werd bij het plaatsen van links gecontroleerd op illegaliteit en strafbaarheid. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de inhoud later door aanbieders wordt gewijzigd.

 

6. Contactformulier / E-mail

(1) Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces wordt uw toestemming verkregen en wordt er verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

(2) Als alternatief kan contact worden opgenomen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

(3) De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

(4) De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub a), van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, indien de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

(5) artikel 6, lid 1, sub f van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU is de rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die in de nasleep van de verzending van een e-mail worden verzonden. Indien het doel van het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub b) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

(6) De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van het tot stand brengen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

(7) De tijdens het verzendproces verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

(8) De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken door de verantwoordelijke instantie (zie hieronder) per e-mail of per post op de hoogte te stellen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voorgezet. In dit geval worden alle persoonsgegevens die in de nasleep ervan zijn opgeslagen bij het leggen van contacten verwijderd.

 

7. Registratie

(1) Afhankelijk van de actuele vormgeving van de website en het aanbod bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens op onze website. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces, de daar gevraagde gegevens, die noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie.

(2) In het kader van het registratieproces moet de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens worden verkregen. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub a), van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, sub b) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

(3) De registratie is noodzakelijk voor de levering van bepaalde inhoud en diensten, alsmede voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4. De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

(5) Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om de registratie te allen tijde te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen.

 

 

8. SSL-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

9. Uw rechten

Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU en u hebben de volgende rechten jegens de verantwoordelijke persoon:

a. Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke persoon een bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

In het geval van een dergelijke verwerking kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de duur van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig Artikel 46 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU in verband met de verzending.

 

b. Recht op correctie

U hebt recht op correctie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking indien de van u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

 

c. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of

(4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, niet worden verwerkt zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechtsvorderingen van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot publiek belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking is vastgesteld overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

d. Recht op verwijdering

Verwijderingsverplichting

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) u trekt uw toestemming in voor de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) of artikel 9, lid 2, sub a) op basis van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

(3) overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, bezwaar tegen de verwerking en zijn er geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, maakt u bezwaar tegen de verwerking.

(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot de diensten van het informatiebedrijf die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

Informatieverstrekking aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en als hij/zij daarmee in overeenstemming is. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, dient hij/zij passende maatregelen te nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens te informeren dat u als betrokkene hen hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

Vrijstellingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is.

(1) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het publiek gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(3) om redenen van publiek belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en i), en artikel 9, lid 3, van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU;

(4) voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, voor zover de onder a) bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen, of

(5) rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

e. Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te annuleren of te beperken ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u bekend zijn gemaakt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie, annulering of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Zij hebben ten opzichte van de verantwoordelijke persoon het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

 

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens over u te ontvangen die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder dat u wordt gehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, voor zover

(1) de verwerking van een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU of artikel 9, lid 2, sub a), een van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU of een overeenkomst overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder b) Basisverordening gegevensbescherming beïnvloedt en

(2) de verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks door de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het publiek gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toevertrouwd.

 

 

g. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e) of f) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU; dit is ook van toepassing op het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij/zij dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden, uit te oefenen of rechtsvorderingen te verdedigen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze van toepassing is op dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG - uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 

h. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

 

i. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van het opstellen van profielen – die enige juridische gevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) is gemachtigd door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, en passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op specifieke categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g) van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

In de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om de tussenkomst van een persoon te verkrijgen, zijn/haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 

j. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van vermoedelijke inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Nordrhein-Westfalen
Helga Block

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

  of:

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

 

 

 

 

 

12. Contactpersoon voor gegevensbescherming 

De verantwoordelijke instantie in de zin van het van de Basisverordening gegevensbescherming van de EU is

 

 

Linsen Druckcenter GmbH  /  Centrale: +49 (0)2821/3 05 32-0  /  Fax: +49 (0)2821/3 05 3284
Siemensstr. 12-14 / 47533 Kleve / Germany, NRW
Website: www.dein-ball.de

E-mail: info@linsen-druckcenter.de

 

 

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

 

Björn Leineweber

BELA Datenschutz UG

Ruhrtalstr. 67

45239 Essen

Duitsland

Tel.: 0201 246 888 00

E-mail: leineweber@datenschutz-ruhr.de

Website: www.datenschutz-ruhr.de