Herroepingsrecht

De consument (zie punt 1.3 van de ABV) heeft het recht op herroeping volgens de voorschriften voor verkoop op afstand.

Als consument hebt u het recht om uw overeenkomstverklaring overeenkomstig de volgende instructies te herroepen:

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde partij dan de vervoerder die de door u aangewezen goederen in ontvangst nam of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

Linsen Druckcenter GmbH
Bedrijfsleiders: Willi Linsen, Rainer Linsen en Milco Mölders
Siemensstraße 12 – 14
47533 Kleve

Tel.: 02821 / 305 32-0
Fax: 02821 / 3284

E-mail: info@linsen-druckcenter.de

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van deze overeenkomst. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

-Einde van de annuleringsvoorwaarden-

 Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Aan

Linsen Druckcenter GmbH
Bedrijfsleiders: Willi Linsen, Rainer Linsen en Milco Mölders
Siemensstraße 12 – 14
47533 Kleve

Fax: 02821 / 3284
E-mail: info@linsen-druckcenter.de

- Hiermee (*) herroep ik/herroepen wij de door mij / ons gesloten koopovereenkomst (*)

de volgende goederen (*) / de volgende service verlenen (*)

- besteld op (*)/ontvangen op (*)

- naam van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 __________________________________________________________________________

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en een individuele keuze of de bepaling door de consument relevant is voor de productie of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.