Algemene bedrijfsvoorwaarden (ABV)

Provideridentificatie

Linsen Druckcenter GmbH
Bedrijfsleiders: Willi Linsen, Rainer Linsen en Milco Mölders
Siemensstraße 12 – 14
47533 Kleve

Tel.: 02821 / 305 32-0
Fax: 02821 / 3284

Handelsregisternummer: HRB 1957
Arrondissementsrechtbank: Rechtbank Kleve

Identificatienummer omzetbelasting: DE 812648902
E-mail: info@linsen-druckcenter.de

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
In geval van een geschil over een consumentenovereenkomst nemen wij niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Wij zijn niet verplicht deel te nemen.

1. Algemene informatie

1.1 Door tijdens het bestelproces het ABV-selectievakje aan te vinken en de bijbehorende toestemmingsverklaring van de klant met de volgende algemene bedrijfsvoorwaarden, die de klant te allen tijde kan bekijken en opslaan, worden deze bedrijfsvoorwaarden onderdeel van de betreffende koopovereenkomst tussen Linsen Druckcenter GmbH (hierna: „Verkoper” genoemd) en de klant.

Algemene bedrijfsvoorwaarden van de koper of klant die in strijd zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing.

1.2 Afwijkende overeenkomsten van de koper of klant worden slechts dan deel van de overeenkomst indien en voor zover de verkoper daarmee akkoord is gegaan.

1.3 Klanten in de zin van deze ABV kunnen consumenten of ondernemers zijn.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn/haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten.

Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die de rechtshandeling sluit in het kader van de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige activiteiten.

2. Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de onlineshop van de verkoper opgenomen productbeschrijvingen zijn niet-bindend en onder voorbehoud van bevestiging, vormen nog geen bindend aanbod, maar dienen slechts voor de klant ter inzage en als uitnodiging tot het indienen van een juridisch bindend koopaanbod.

2.2 In de configurator heeft de klant de mogelijkheid om het uiterlijk van zijn/haar product individueel te ontwerpen. De klant selecteert een product en plaatst vervolgens foto's, teksten en/of afbeeldingen op de daarvoor voorziene oppervlakken. De configurator dient ter illustratie van de layout van de gewenste druk. Het kleurontwerp kan afwijken van de weergave op de monitor van de klant. De positionering van de ontwerpelementen kan ook om technische productieredenen afwijken. Het product wordt na de aankoop volgens de individuele keuze afgedrukt.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling af te wijzen indien het ontwerp in strijd is met algemeen aanvaarde morele principes. Het gaat hierbij met name om pornografische, geweld verheerlijkende of racistische ontwerpen.

2.4 De klant kan het koopaanbod via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online-bestelformulier indienen.

Bij online aankopen plaatst de klant het gewenste artikel in de winkelwagen door op de knop „Bestellen“ te klikken. De inhoud van het winkelwagentje kan met één klik op de winkelwagen bovenaan de pagina in een overzicht worden weergegeven.

In dit overzicht kan de klant individuele artikelen of alle artikelen uit het winkelwagentje verwijderen door het witte kruisje op een rode achtergrond na elk weergegeven artikel te selecteren. Als alternatief kan de klant het bestelproces annuleren door de knop „Terug“ van de browser in te drukken of door het browservenster te sluiten. In geen van de gevallen zou er een bestelling zijn geplaatst.

Tijdens het gehele bestelproces tot aan de definitieve en bindende bevestiging van het aanbod (zie hieronder) kan de klant de bestelling annuleren door de browser te sluiten of door terug te gaan zoals hierboven beschreven.

Als de keuze is gemaakt en de samenstelling van de goederen juist is en de klant door wil gaan met zijn/haar bestelling, klikt hij/zij op de knop „Volgende.“ Nu kan de klant als klant inloggen of doorgaan zonder in te loggen. In het laatste geval drukt de klant op de knop en voert zijn/haar adresgegevens in. Voor het aanmaken van een klantaccount moet ook een wachtwoord worden opgegeven. De klant kan de verzend- en betalingswijze kiezen. De invoer wordt bevestigd met de knop „Gegevens controleren.“ Tot slot krijgt de klant een overzicht van de ingevoerde gegevens en de essentiële details van de bestelling. Hier kan de klant het bestelproces nog een laatste keer annuleren door het browservenster te sluiten of door terug te gaan naar de vorige stappen met de knop „Terug“ van de browser.

Als de klant akkoord gaat met de bestelling, klikt hij/zij op de knop „Bestellen met betalingsverplichting.” Met de uitvoering van deze knop wordt een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst door de klant gedaan.

De verkoper zal eerst langs elektronische weg een ontvangstbevestiging van het koopaanbod van de klant sturen („Orderbevestiging“). In ieder geval en onafhankelijk van een eerder verzonden ontvangstbevestiging, wordt een koopovereenkomst alleen gesloten door een later verzonden schriftelijke „Orderbevestiging“ van de verkoper. De verkoper kan het bindende aanbod van de klant binnen 2 weken accepteren. Een uitdrukkelijke aanvaarding d.m.v. een orderbevestiging is hetzelfde als de verkoper de bestelde goederen binnen deze termijn levert. De verkoper heeft het recht om de aanvaarding van de bestelling af te wijzen – bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

De verkoper heeft het recht het aanbod van de klant binnen twee weken na ontvangst door de verkoper te aanvaarden door middel van een verklaring of levering.

2.5 De tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelgegevens en de algemene voorwaarden incl. herroepingsinstructies) wordt samen met de orderbevestiging naar de klant gestuurd.

De klant moet ervoor zorgen dat het door hem of haar opgegeven e-mailadres voor de aankooptransactie correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van spamfilters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of zijn leveranciers van aankoopverwerkingsdiensten voor de aankoopverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

De meest recente versie van de algemene bedrijfsvoorwaarden wordt voortdurend op de homepage van de verkoper geplaatst en kan door de klant worden opgevraagd. Het is gebruikelijk dat er geen bestelgegevens worden opgeslagen en daarom kunnen deze achteraf niet door de klant worden opgevraagd.

De klant moet er daarom zelf voor zorgen dat de ordergegevens worden opgeslagen. Alleen als de klant voor de bestelling inlogt met zijn/haar klantgegevens, kan hij/zij zijn/haar bestelgeschiedenis via zijn/haar klantaccount bekijken.

Deze contractuele voorwaarden kunnen worden afgedrukt met de printfunctie van de browser of op de computer worden opgeslagen met de functie „Pagina opslaan.“

2.6 Als de klant ondernemer is, is een juiste en tijdige zelfbezorging voorbehouden. De verkoper dient de klant die de ondernemer is onmiddellijk op de hoogte te stellen van de niet-beschikbaarheid van het leveringsvoorwerp en, in geval van herroeping, de desbetreffende tegenprestatie onverwijld aan de klant terug te betalen.

2.7 Latere wijzigingen in de informatie kunnen dan per fax, e-mail of telefoon aan de verkoper worden meegedeeld. Over de geldigheid en de binding van het aanbod aan de klant hebben de daaropvolgende wijzigingen van het verzonden aanbod geen invloed.

2.8 Automatisch gegenereerde orderbevestigingen kunnen door de verkoper binnen 48 uur worden herroepen in geval van duidelijk onjuiste prijzen en productinformatie.

2.9 Alle producten worden uitsluitend in de handel gebruikelijke hoeveelheden verkocht. Dit betreft zowel het aantal bestelde producten binnen één bestelling als het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de individuele bestellingen een huishoudhoeveelheid omvatten.

De contractuele voorwaarden zijn alleen in het Duits beschikbaar.

3. Herroepingsrecht

De consument (zie punt 1.3 van de ABV) heeft het recht op herroeping volgens de voorschriften voor verkoop op afstand.

Als consument hebt u het recht om uw overeenkomstverklaring overeenkomstig de volgende instructies te herroepen:

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde partij dan de vervoerder die de door u aangewezen goederen in ontvangst nam of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,

Linsen Druckcenter GmbH
Bedrijfsleiders: Willi Linsen, Rainer Linsen en Milco Mölders
Siemensstraße 12 – 14
47533 Kleve

Tel.: 02821 / 305 32-0
Fax: 02821 / 3284

E-mail: info@linsen-druckcenter.de

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van deze overeenkomst. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

-Einde van de annuleringsvoorwaarden-

 Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Aan

Linsen Druckcenter GmbH
Bedrijfsleiders: Willi Linsen, Rainer Linsen en Milco Mölders
Siemensstraße 12 – 14
47533 Kleve

Fax: 02821 / 3284
E-mail: info@linsen-druckcenter.de

 

 

- Hiermee (*) herroep ik/herroepen wij de door mij / ons gesloten koopovereenkomst (*)

de volgende goederen (*) / de volgende service verlenen (*)

- besteld op (*)/ontvangen op (*)

- naam van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- handtekening van de consument(en) (alleen als kennisgeving op papier)

- datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 __________________________________________________________________________

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en een individuele keuze of de bepaling door de consument relevant is voor de productie of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

4. Prijs- en prijscomponenten

4.1 Alle vermelde prijzen zijn in EUR (€) en inclusief de wettelijke 19% BTW. De prijzen zijn eindprijzen. Korting en verdere kortingen worden niet verleend, tenzij dit aanvullend en uitdrukkelijk wordt vermeld in de betreffende aanbieding.

4.2 Kosten voor verpakking, vracht, verzending en verzending op het moment van bestellen zijn niet inbegrepen in de prijs. De kosten hiervoor zijn te vinden in de respectievelijke artikelbeschrijvingen.

4.3 De respectieve betalingsopties worden gecommuniceerd aan de klant in het kader van het aanbod (artikelbeschrijving). Alleen de betalingswijzen die zijn opgegeven in het kader van de respectieve aanbiedingen worden geaccepteerd.  Deze zijn in detail: Creditcard, PayPal, automatische incasso of vooruitbetaling.

4.4 Indien er een vooruitbetaling is overeengekomen, gaat de klant akkoord met de respectieve aankoopprijs plus de van toepassing zijn de verzendkosten binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de klant aansprakelijk voor betalingsachterstand zonder verdere aanmaning tot betaling.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van deze goederen.

6. Risico-, leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders overeengekomen met de klant, worden de gekochte goederen per post verzonden naar het afleveradres dat door de klant is opgegeven. Zelf afhalen is alleen mogelijk voor de klant na voorafgaande toestemming en bevestiging door de verkoper.

6.2 De gekochte artikelen worden binnen 5 werkdagen na de betaalopdracht door de verkoper verzonden. De levertijd is 7-8 werkdagen na de betaalopdracht, als de artikelbeschrijving geen andere informatie over de levertijd bevat.

6.3 In het geval van ondernemers gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige beschadiging van de goederen over op de koper bij de overhandiging, in het geval van consignatieverkoop naar de plaats van bestemming tijdens de overhandiging van de goederen aan het expeditie- of logistiekbedrijf in opdracht.

6.4 Indien de klant een consument is, het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen alleen met de overhandiging van de goederen aan de consument of aan de door hem/haar aangewezen ontvanger van de goederen. Dit geldt ook voor consignatieverkopen.

7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Aansprakelijkheid en garantie worden beheerst door de wettelijke bepalingen. In geval van gebrekkigheid heeft de klant in het bijzonder recht op latere uitvoering overeenkomstig §§ 437 nr. 1, 439 Duits burgerlijk wetboek als aan de wettelijke vereisten is voldaan. De rechten van de koper volgens § 437 nr. 2 en nr. 3 Duits burgerlijk wetboek worden hierdoor niet beïnvloed.

7.2 Tijdens het kiezen van een individuele afdruk in de configurator kunnen er om technische productieredenen afwijkingen in het kleurontwerp en de positionering van de ontwerpelementen optreden.

7.3 In het geval van ondernemers heeft de verkoper recht op een keuze van garantie door vervanging of reparatie. De rechten van de koper volgens § 437 nr. 2 en nr. 3 Duits burgerlijk wetboek worden hierdoor niet beïnvloed.

8. Auteursrechten / rechten van derden

8.1 Het kopiëren of gebruiken van foto's, afbeeldingen en teksten is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de verkoper. In geval van schending van het auteursrecht, zal de verkoper naar de rechter stappen in het kader van de wettelijke mogelijkheden.

8.2 Bij het maken van de producten moet de klant de rechten van derden beschermen. De klant is verantwoordelijk voor de keuze van foto's, teksten of afbeeldingen die moeten worden afgedrukt en moet ervoor zorgen dat dit geen inbreuk maakt op handelsmerken, design-rechten of auteursrechten of andere rechten van derden. De verkoper heeft geen zeggenschap over de desbetreffende opdracht en is van de klant vrijgesteld van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de afdruk.

9. Gegevensopslag / gegevensbescherming

Overeenkomstig § 28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens]) worden de nodige gegevens in het kader van de zakelijke transactie verwerkt en opgeslagen door middel van een computersysteem volgens § 33 BDSG. De verkoper gebruikt de gegevens die zijn gecommuniceerd door de klant om de bestelling uit te voeren en te verwerken. Alle persoonsgegevens van de klant worden die zijn verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. Alleen in het kader van de orderverwerking (betaling, verzending) worden de nodige gegevens ook gebruikt tegen derden (bank-, expeditie- en pakketdienst). De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met deze verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies worden op verschillende pagina's gebruikt om het bezoek aan de website aantrekkelijk te ontwerpen en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden opgeslagen. De meeste van de gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie van de harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op de computer en staan ​​de verkoper toe om de computer te herkennen bij de volgende keer dat de klant bezoekt (zogenaamde permanente cookies). Het is partnerbedrijven niet toegestaan ​​om cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken via de website van de verkoper.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „Cookies,“ tekstbestanden die tijdelijk op de computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere services aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. De installatie van de cookies kan worden voorkomen door een geschikte instelling van de browsersoftware; indien nodig kunnen niet alle functies van deze website in dit geval volledig worden gebruikt. Door deze website te gebruiken, gaat de klant akkoord met de verwerking van gegevens die Google over hem of haar verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het bovengenoemde doel.

Gegevensbeveiliging

De persoonsgegevens worden versleuteld in het bestelproces d.m.v. SSL-versleuteling via internet. De website en andere systemen worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van de gegevens door onbevoegden.

Recht op informatie

Volgens de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens bestaat er een recht op vrije informatie over de opgeslagen gegevens en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen en de bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde op de website worden geraadpleegd. Als u zich als klant heeft geregistreerd, kunt u eerdere bestellingen bekijken in het inloggebied van de klant.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming.

10. Toepasselijk recht en keuze van het recht en de bevoegde rechtbank

10.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Deze rechtskeuze is niet van toepassing op consumenten indien de verleende bescherming wordt ingetrokken op grond van dwingende bepalingen van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Indien de klant een koopman of rechtspersoon van publiek recht is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de verkoper en de klant de vestigingsplaats van de verkoper.

11. Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.